-.-
08-04-2014, 21:03
-.-

D e gemeente Heerlen zit met het Maankwartier, het nieuwe stationsgebouw
voor NS met enkele bijbehorende gebouwen, pijnlijk in haar maag. Het
complex is in aanbouw, maar het gaat helemaal mis. Zoals onder pessimisten
wel te verwachten was, hetgeen ze van begin af aan uitgesproken hebben.

Plan Maankwartier wordt niet gedragen door de bevolking.
Een van de geldschieters is als woningverhuurder al onder curatele gesteld
door de toezichthouder.

Gaande de opbouw is de gemeente thans spoorslags aan het werk geslagen met
een totale nieuwe indeling. Men wil van de geplande kantoor-units woon-
appartementen-units maken. Of dat zomaar gaat is nog de vraag.

Er is een overvloed aan leegstaande kantoren en leegstaande winkels in
Heerlen. Allerlei instanties, tot de Hoge Raad aan toe, hebben daar het
gemeentebestuur al op gewezen.

De fase-planning van de nieuwbouw voor het Maankwartier is dan ook
inderhaast en in lichte paniek omgegooid. Het ziet er naar uit dat alleen
het nieuwe stationsgebouw, het oude is gesloopt, afkomt.

De plaat boven de sporen zou dan gebruikt moeten worden als loopbrug voor
de reizigers heen en weer vanuit de stad naar de perrons en naar de
treinen.

Het is niet onmogelijk en zelfs reëel geworden dat afgezien moet worden van
bebouwing van de plaat, wegens wettelijke veiligheidsvoorschriften, en van
bebouwing Maankwartier Zuid, naast het politiebureau.

Boven en aan het spoor mag niet gewoond, gewerkt en gewinkeld worden.

Dat de Jumbo dan eventueel de komst kan afblazen, is nog niet meegedeeld of
toegegeven. Toch zijn er geruchten die dat bevestigen.

In de directe nabijheid zijn al 2 Aldi-filialen, een Albert Heijn aan 't
Loon en een Jan Linders filiaal nabij het stadhuis gevestigd.

De krimp en leegloop van inwoners die de stad ontvluchten neemt veel
sneller toe dan officieel werd verwacht. 't Loon kan en zal niet worden
gesloopt. Voor de stadssanering in 't centrum is geen geld.
Het nieuwe gemeentehuis gaat al niet door.

Heerlen weet nog niet welke, hoeveel, en met hoe grote financiČle bedragen
en berekeningen, de nieuwe maatschappelijke taken moeten worden uitgevoerd.
Over een paar weken is dat duidelijk. Men vreest op financieel gebied het
ergste.

Heerlen zal voor veel extra's, alle bijzondere activiteiten in de komende
jaren, steeds weer opnieuw om geld bij het provinciaal bestuur moeten
aankloppen. De stad is bijna "artikel 12 gemeente".

Dan nadert ondertoezichtstelling.

Dit alles maakt de verdere bouw van het Maankwartier, dat al veel duurder
is dan geraamd, en dat nog veel duurder zal worden, bijna onuitvoerbaar.

De bouw zal dan ook voor veel jaren vertraagd moeten worden.
De bouwplaats zuid wordt met een hek en schermbeplanting afgezet.

De gemeenteraad moet er zich binnenkort over uitspreken.
Onafhankelijk van hoe de beslissingen van de raad in de komende jaren
zullen zijn, zal het Maankwartier slechts zeer bescheiden en in totaal
ander concept moeten worden uitgevoerd.

Alleen een stationsgebouw, dat thans nog ogenschijnlijk ongewijzigd op de
planken ligt en wordt uitgevoerd.

Voor het overige van het plan is geen plaats en geen vraag meer en dus ook
geen geld.

Een aantal onderstaande publicaties maakt de bovenstaande verkenningen meer
inzichtelijk.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Hoe gaat het met de China ambtenaar van de gemeente Heerlen
Posted by Roel Leers | April 08, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie


Burgemeester en wethouders roosterden (eind '12 begin '13) een Heerlense
ambtenaar, voormalig hoofd economie, voor een jaar vrij om in China op zoek
te gaan naar gečnteresseerden voor het Maankwartier. Werd zijn opdracht
verlengt of heeft Heerlen inmiddels geen eigen China ambtenaar meer? Wat
deed deze Heerlense ambtenaar allemaal in zijn daarvoor vrij geroosterde
werktijd en welke resultaten werden daarbij geboekt?

Hart-Leers: 'Nadat bleek dat Heerlen een eigen China ambtenaar had en wij
daarover vragen stelden bleef het oorverdovend stil. Deze gemeentelijke
ambtenaar zou op zoek gaan naar investeerders waarbij, indien deze gevonden
werden, de ambtelijke kosten (groten)deels zouden vergoed worden. Wat zijn
de resultaten die deze Heerlense China ambtenaar concreet boekte?'

-.-

Aantal passanten hartje Heerlen met 35% afgenomen
Posted by Roel Leers | April 03, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Ook vorig jaar daalde het aantal passanten in hartje Heerlen. 2013 bleek
'goed' voor 11,5% minder passanten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hart-Leers vraagt inmiddels al maandenlang naar de cijfers van het
jaarlijks passantenonderzoek. Een onderzoek dat de gemeente Heerlen zelf
uitvoert. In oktober/november '13 vonden de passantentellingen plaats
terwijl de officiČle uitkomst ervan nog steeds niet, willens en wetens zo
begrepen wij onlangs, bekend gemaakt is.

De cijfers waarover Hart-Leers beschikt duiden op een fikse teruggang.
Gedurende de periode vanaf 2003 tot en met eind vorig jaar gezien gaat het
om een afname van circa 35%. In de afgelopen 10 jaar besloten aldus meer
dan 1 op de 3 passanten om Heerlen 'links' te laten liggen.

Daar waar in 2003 nog zo'n 82.300 passanten geteld werden bleef de teller
eind vorig jaar op 53.580 steken.


-.-


Maankwartier: toezicht op Weller is verscherpt

---(c)---AenC Heerlen Noord Gezien --- 27 januari 2014 13:42 - Wil
Wagenvoort, redacteur -

Het toezicht op Stichting Weller Wonen is verscherpt. Het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV) eist, vanwege de prominente rol van de corporatie in
het Maankwartier, elk half jaar een update over de ontwikkelingen rond het
mega-bouwproject bij het NS-station in Heerlen. Tussentijdse zaken 'die het
risicoprofiel bečnvloeden' dienen meteen bij het CFV te worden gemeld. De
eerste update is begin deze maand aangeleverd.

CFV houdt streng toezicht op 6 deelgebieden: kwaliteit van de financiČle
informatie, behoud van het maatschappelijk gebonden vermogen, financieel
risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen.

Raadslid Roel Leers wil ondertussen dat de gemeenteraad van Heerlen meer
inzicht krijgt in de gang van zaken rond Weller Energie, waarbij het
mijnwaterproject en de financiering daarvan een rol speelt. Met name een
schuldbedrag van 2,2 miljoen euro - dat Weller volgens Leers tegoed heeft -
speelt hierbij een rol.

Tags: Centraal Fonds Volkshuisvesting, Maankwartier, toezicht, verscherpt,
Well

Maankwartier: minder kantoren, meer appartementen aan spoor

--(c)--Gezien-AenC-Hln-noord---04 april 2014 11:08 - Wil Wagenvoort,
redacteur -

Het UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg krijgt, als de OR voor 1 juli instemt, een
plek in het Maankwartier.

Terwijl de werkzaamheden voor de realisatie van gebouw F van het
Maankwartier in Heerlen al bezig zijn, willen gemeentebestuur en
ontwikkelaar Weller nog sleutelen aan de invulling.

De opzet is namelijk om 3.000 vierkante meter kantoorruimte in te leveren
en daarvoor 32 appartementen in de plaats te laten komen.

Omdat deze woningen direct aan het spoor komen te liggen, moeten wel extra
voorzieningen worden getroffen in verband met geluid, trillingen en externe
veiligheid.

Een nader onderzoek moet uitwijzen of dat technisch mogelijk is.

Zo ja, dan wordt aan de lokale politiek een nieuwe 'omgevingsvergunning met
ruimtelijke onderbouwing'voorgelegd.

Door het omzetten van kantoren naar appartementen willen de betrokken
partijen 'de voortgang van de bouw bespoedigen'.

De kantorenmarkt in Heerlen staat onder druk en het iets afromen van
vierkante meters in de plannen rond het Maankwartier, wordt dan ook niet
als bezwaarlijk gezien.

Verder is het (vastgesteld) plafond van maximaal 125 woningen in het
Maankwartier nog niet bereikt, zodat de 32 appartementen zonder al te veel
problemen met bijvoorbeeld buurgemeenten kunnen worden toegevoegd.

Voor de invulling van een ander deel van de geplande kantoren in het
Maankwartier, dienen de betrokken partijen nog geduld te hebben.

De UWV wil dan wel huurder worden, maar de OR (ondernemingsraad) moet
blijkbaar eerst nog instemmen. Dat gaat blijkbaar niet over een nacht ijs,
omdat pas voor 1 juli een besluit valt.

Tot slot is voor dit jaar weer werkkrediet gevraagd. De teller staat nu als
volgt: in totaal is voor de realisatie van het Maankwartier 28.763.871 euro
vrijgegeven. In de pot van de grondexploitatie is nog 21.749.462 euro over.

Gaandeweg het project is ondertussen sprake van plussen en minnen. Na de
zomer komt dan ook een nieuwe grondexploitatie.

Tags: gebouw F, Heerlen (alle plaatsen), Maankwartier, meer appartementen,
minder kantoren, UWV, Weller

.-.-.

Zuidkant Maankwartier wordt mogelijk eerder bebouwd

A & C Gezien Hln Nrd ------ 27 maart 2014 11:47 - Wil Wagenvoort, redacteur
- Reageer

De oorspronkelijke bouwplanning van het Maankwartier staat ter discussie.
Onderzoek moet uitwijzen of het beter is om de zuidkant een half jaar
eerder te bebouwen; in ieder geval v¢¢r de invulling van de plaat. Dat
blijkt uit de reactie van het college van Heerlen, naar aanleiding van
vragen van raadslid Peter Kastrop van Ouderenpartij Heerlen (OPH).

Tot nu toe staat de bebouwing van de plaat, de overkapping van het NS-
station, vooraan in de planning. Mocht dat inderdaad zo worden uitgevoerd,
dan zouden de nieuwe gebouwen vele maanden leeg komen te staan, omdat ze
dan door werkzaamheden aan de zuidzijde niet bereikbaar zijn. Deze
'kapitaalvernietiging' is ongewenst, stelt B&W. De bestaande planning van
de bouwstroom wordt dus tegen het licht gehouden. Mocht die inderdaad
wijzigen, dan wordt hier met contractpartijen afspraken over gemaakt en
worden de betrokken ondernemers uitgebreid gečnformeerd.

Bij de planning, zo is reeds toegezegd door de omgevingsmanager aan
ondernemers rondom het Maankwartier, zal de overlast voor de omgeving tot
een minimum worden beperkt.

Als de planning op de schop gaat, dan begint de bebouwing van de zuidkant
nog dit jaar.

Tags: bouwplanning, eerder, Heerlen (alle plaatsen), Maankwartier, raadslid
Peter Kastrop, zuidkant

-.-.-.-.-

Over het opvangen van deze bezuinigingen en de vraag wanneer inzet van
extra eigen gemeentelijk geld nodig blijkt, zijn nu keuzes gemaakt:

De stappen op een rij:

- Proberen het budget van het rijk te verhogen door (voornamelijk
politieke) lobby voor hoger macro-budget.

- Proberen het budget van het rijk te verhogen door politieke, bestuurlijke
en ambtelijke lobby voor een verdeelmodel dat meer recht doet aan
feitelijke situatie waarin Heerlen verkeert.

- Verminderen van de uitgaven door tarieven voor instellingen scherp in te
zetten, geen beloning voor teveel overhead en te hoge salarissen voor de
top, maar met respect van cao-verplichtingen.

- Verminderen van uitgaven door minder bureaucratie en meer vertrouwen in
mensen met de voeten in de modder.

- Verminderen van uitgaven door minder langs elkaar heen werken en meer
samenwerking.

- Oplossingen door mensen zelf en 'in de eigen omgeving van mensen' zijn
prima, maar moeten wel reČel zijn en geen overbelasting mantelzorgers
veroorzaken.

- Collectieve oplossingen als dat voor cliČnt mogelijk is.

- 'Mengen' van doelgroepen als dat qua achtergrond verantwoord is.

- Voor zover voorgaande stappen onvoldoende soelaas bieden, moet de
gemeente individuele (zorg)voorzieningen bieden. Deze dienen op een
aanvaardbaar niveau te blijven.

- Indien het beschikbare rijksbudget daartoe onvoldoende is, zal de
gemeente eigen gemeentelijk geld vrijmaken om dit op te lossen.

Tags: bezuinigingen, coalitieonderhandelingen, decentralisaties, Heerlen
(alle plaatsen), keuzes, zes partijen

--(c)--'Gezien'Heerlen Noord, 01-04-14, 11:57


Winkelaanbod Zuid-Limburg verschraalt in rap tempo

Het winkelaanbod in Limburg is de afgelopen vijf jaar flink gedaald.

Tussen 2008 en 2013 daalde het aanbod met meer dan drie procent. Het aantal
winkels in Limburg ging omlaag van 7225 naar 6970. De daling is harder dan
waar dan ook in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van L1 op basis van
cijfers van het CBS.

Kaalslag Zuid-Limburg
Uit de cijfers blijkt dat het winkelaanbod toeneemt in de verstedelijkste
gebieden van Nederland. In Limburg is het juist het dichtbevolkte Zuid-
Limburg waar de kaalslag het sterkst is. In Noord- en Midden-Limburg nam
het winkelaanbod zelfs heel voorzichtig toe.

In heel Limburg is er momenteel āān winkel op elke 161 inwoners. Dat zijn
er meer dan het landelijk gemiddelde, maar de verschillen tussen de
provincies zijn groot. In Nederland telt Zeeland relatief gezien de meeste
winkels en Flevoland de minste.

Heerlen loopt leeg
De verschraling van het aanbod in Limburg is dus uitsluitend toe te
schrijven aan de daling in het zuiden. In Heerlen verdween in vijf jaar
tijd liefst 1 op de 10 winkels. In Maastricht en Sittard-Geleen was dat 1
op de 15 winkels in die periode.

Het zijn allerlei soorten winkels die verdwijnen. Supermarkten en
warenhuizen, maar ook elektronicazaken en winkels met huishoudartikelen.
Allemaal namen ze in de provincie in aantal af.

Aanpak leegstand
Vanwege de slechte score wordt in Heerlen al langere tijd gewerkt aan de
aanpak van de leegstand. De Stichting Streetwise zet zich hier mede voor
in.

De aanpak is succesvol, zegt de stichting. Sinds begin 2014 zijn er tien
nieuwe winkels geopend.

---(c)---L1tv, 31-03-14, 09:33

-.-

Maankwartier: minder kantoren, meer appartementen aan spoor

--(c)--Gezien-AenC-Hln-noord---04 april 2014 11:08 - Wil Wagenvoort,
redacteur -

Het UWV Werkbedrijf Zuid-Limburg krijgt, als de OR voor 1 juli instemt, een
plek in het Maankwartier.

Terwijl de werkzaamheden voor de realisatie van gebouw F van het
Maankwartier in Heerlen al bezig zijn, willen gemeentebestuur en
ontwikkelaar Weller nog sleutelen aan de invulling.

De opzet is namelijk om 3.000 vierkante meter kantoorruimte in te leveren
en daarvoor 32 appartementen in de plaats te laten komen.

Omdat deze woningen direct aan het spoor komen te liggen, moeten wel extra
voorzieningen worden getroffen in verband met geluid, trillingen en externe
veiligheid.

Een nader onderzoek moet uitwijzen of dat technisch mogelijk is.

Zo ja, dan wordt aan de lokale politiek een nieuwe 'omgevingsvergunning met
ruimtelijke onderbouwing'voorgelegd.

Door het omzetten van kantoren naar appartementen willen de betrokken
partijen 'de voortgang van de bouw bespoedigen'.

De kantorenmarkt in Heerlen staat onder druk en het iets afromen van
vierkante meters in de plannen rond het Maankwartier, wordt dan ook niet
als bezwaarlijk gezien.

Verder is het (vastgesteld) plafond van maximaal 125 woningen in het
Maankwartier nog niet bereikt, zodat de 32 appartementen zonder al te veel
problemen met bijvoorbeeld buurgemeenten kunnen worden toegevoegd.

Voor de invulling van een ander deel van de geplande kantoren in het
Maankwartier, dienen de betrokken partijen nog geduld te hebben.

De UWV wil dan wel huurder worden, maar de OR (ondernemingsraad) moet
blijkbaar eerst nog instemmen. Dat gaat blijkbaar niet over een nacht ijs,
omdat pas voor 1 juli een besluit valt.

Tot slot is voor dit jaar weer werkkrediet gevraagd. De teller staat nu als
volgt: in totaal is voor de realisatie van het Maankwartier 28.763.871 euro
vrijgegeven. In de pot van de grondexploitatie is nog 21.749.462 euro over.

Gaandeweg het project is ondertussen sprake van plussen en minnen. Na de
zomer komt dan ook een nieuwe grondexploitatie.

Tags: gebouw F, Heerlen (alle plaatsen), Maankwartier, meer appartementen,
minder kantoren, UWV, Weller

.-.-.

Zuidkant Maankwartier wordt mogelijk eerder bebouwd

A & C Gezien Hln Nrd ------ 27 maart 2014 11:47 - Wil Wagenvoort, redacteur
- Reageer

De oorspronkelijke bouwplanning van het Maankwartier staat ter discussie.
Onderzoek moet uitwijzen of het beter is om de zuidkant een half jaar
eerder te bebouwen; in ieder geval v¢¢r de invulling van de plaat. Dat
blijkt uit de reactie van het college van Heerlen, naar aanleiding van
vragen van raadslid Peter Kastrop van Ouderenpartij Heerlen (OPH).

Tot nu toe staat de bebouwing van de plaat, de overkapping van het NS-
station, vooraan in de planning. Mocht dat inderdaad zo worden uitgevoerd,
dan zouden de nieuwe gebouwen vele maanden leeg komen te staan, omdat ze
dan door werkzaamheden aan de zuidzijde niet bereikbaar zijn. Deze
'kapitaalvernietiging' is ongewenst, stelt B&W. De bestaande planning van
de bouwstroom wordt dus tegen het licht gehouden. Mocht die inderdaad
wijzigen, dan wordt hier met contractpartijen afspraken over gemaakt en
worden de betrokken ondernemers uitgebreid gečnformeerd.

Bij de planning, zo is reeds toegezegd door de omgevingsmanager aan
ondernemers rondom het Maankwartier, zal de overlast voor de omgeving tot
een minimum worden beperkt.

Als de planning op de schop gaat, dan begint de bebouwing van de zuidkant
nog dit jaar.

Tags: bouwplanning, eerder, Heerlen (alle plaatsen), Maankwartier, raadslid
Peter Kastrop, zuidkant

-.-.-.-.-

Over het opvangen van deze bezuinigingen en de vraag wanneer inzet van
extra eigen gemeentelijk geld nodig blijkt, zijn nu keuzes gemaakt:

De stappen op een rij:

- Proberen het budget van het rijk te verhogen door (voornamelijk
politieke) lobby voor hoger macro-budget.

- Proberen het budget van het rijk te verhogen door politieke, bestuurlijke
en ambtelijke lobby voor een verdeelmodel dat meer recht doet aan
feitelijke situatie waarin Heerlen verkeert.

- Verminderen van de uitgaven door tarieven voor instellingen scherp in te
zetten, geen beloning voor teveel overhead en te hoge salarissen voor de
top, maar met respect van cao-verplichtingen.

- Verminderen van uitgaven door minder bureaucratie en meer vertrouwen in
mensen met de voeten in de modder.

- Verminderen van uitgaven door minder langs elkaar heen werken en meer
samenwerking.

- Oplossingen door mensen zelf en 'in de eigen omgeving van mensen' zijn
prima, maar moeten wel reČel zijn en geen overbelasting mantelzorgers
veroorzaken.

- Collectieve oplossingen als dat voor cliČnt mogelijk is.

- 'Mengen' van doelgroepen als dat qua achtergrond verantwoord is.

- Voor zover voorgaande stappen onvoldoende soelaas bieden, moet de
gemeente individuele (zorg)voorzieningen bieden. Deze dienen op een
aanvaardbaar niveau te blijven.

- Indien het beschikbare rijksbudget daartoe onvoldoende is, zal de
gemeente eigen gemeentelijk geld vrijmaken om dit op te lossen.

Tags: bezuinigingen, coalitieonderhandelingen, decentralisaties, Heerlen
(alle plaatsen), keuzes, zes partijen

--(c)--'Gezien'Heerlen Noord, 01-04-14, 11:57

Winkelaanbod Zuid-Limburg verschraalt in rap tempo

Het winkelaanbod in Limburg is de afgelopen vijf jaar flink gedaald.

Tussen 2008 en 2013 daalde het aanbod met meer dan drie procent. Het aantal
winkels in Limburg ging omlaag van 7225 naar 6970. De daling is harder dan
waar dan ook in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van L1 op basis van
cijfers van het CBS.

Kaalslag Zuid-Limburg
Uit de cijfers blijkt dat het winkelaanbod toeneemt in de verstedelijkste
gebieden van Nederland. In Limburg is het juist het dichtbevolkte Zuid-
Limburg waar de kaalslag het sterkst is. In Noord- en Midden-Limburg nam
het winkelaanbod zelfs heel voorzichtig toe.

In heel Limburg is er momenteel āān winkel op elke 161 inwoners. Dat zijn
er meer dan het landelijk gemiddelde, maar de verschillen tussen de
provincies zijn groot. In Nederland telt Zeeland relatief gezien de meeste
winkels en Flevoland de minste.

Heerlen loopt leeg
De verschraling van het aanbod in Limburg is dus uitsluitend toe te
schrijven aan de daling in het zuiden. In Heerlen verdween in vijf jaar
tijd liefst 1 op de 10 winkels. In Maastricht en Sittard-Geleen was dat 1
op de 15 winkels in die periode.

Het zijn allerlei soorten winkels die verdwijnen. Supermarkten en
warenhuizen, maar ook elektronicazaken en winkels met huishoudartikelen.
Allemaal namen ze in de provincie in aantal af.

Aanpak leegstand
Vanwege de slechte score wordt in Heerlen al langere tijd gewerkt aan de
aanpak van de leegstand. De Stichting Streetwise zet zich hier mede voor
in.

De aanpak is succesvol, zegt de stichting. Sinds begin 2014 zijn er tien
nieuwe winkels geopend, maar ook een aantal gesloten.

---(c)---L1tv, 31-03-14, 09:33

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag. --
Twitter: --- Facebook: -- Mail: --
blog@juzonieuws.nl