02-07-2014, 13:23
.
E en markante persoonlijkheid, bijzondere bestuurder is dezer dagen van ons
heengegaan: oud-burgemeester Dr. Willem Heemskerk, van Echt. Hij overleed
in de leeftijd van 93 jaar.

Wim Heemskerk is een van de bestuurders-burgemeesters, die in het tijdvak
van direct na de oorlog tot midden tachtiger jaren van de vorige eeuw een
allesoverheersend stempel van karakter en degelijkheid hebben gezet op de
ontwikkeling van stad en streek, provincie en land in een moeilijk en
roerig tijdsgewricht.

Heemskerk kwam als zoon van een spoormanager vanuit Venlo naar Echt. Hij
paste zich direct feilloos aan door het Echtse dialect te gaan en blijven
spreken. Tegelijk nam hij integraal het bijzondere karakter van de Echtse
inwoners over.

Er werd op hem neergekeken. Hij werd gediscrimineerd en het mikpunt van
spot en razernij van de Echtse en ook van de Limburgse bevolking. Van de
raddraaiers en de anarchisten onder de bevolking en het bestuur, in de
gemeenteraad.
Vernederd, vertrapt, belachelijk gemaakt.

Hij bleef recht overeind. Onverschrokken ging hij niets en niemand uit de
weg. Hij woonde er zijn hele verdere leven lang.

Tegelijk verwierf hij eer, aanzien, macht bewondering en navolging, in alle
geledingen van de maatschappij. Binnen en ver buiten zijn gemeente, in het
hele land.

Dat ging niet vanzelf. Hij heeft er keihard voor moeten werken. Vechten zo
hard en zo vaak als hij maar kon. De gemeente ging over de tong van
iedereen. Echt stond dagelijks jaar in jaar uit vermeld in de kolommen van
alle kranten van heel Nederland.

De publiciteitsmedia, kranten en televisie meden hem als de pest. Voorzover
ik niet zelf voor hem kon zorgen als raadsverslaggever te Echt voor het
Limburgs Dagblad.

Hij kon in openbaarheid behalve in raad en commissies alleen met de
bevolking communiceren via ingezonden brieven. Die waagden de kranten toen
nog niet te weigeren. Het zijn er vele duizenden geweest.

Tegenwoordig zou dat anders zijn. Nu de media al lang verkwanseld zijn en
aan de leiband lopen van het provinciaal bestuur.
De Limburgse bevolking wordt in corruptie traditioneel
het meest maffia-achtig
ondemocratisch geregeerd en misbruikt van heel Europa.

Fel trok hij ten strijde waar en wanneer hij maar kon, tegen de ambtenaren
de diensten en de dolle, dwaze en vooral domme bestuurders van het
provinciaal bestuur. Die hem trachtten te betuttelen.

Ieder moest, al bij de directe eerste herkenning van zijn argumenten en
motieven erkennen: - hij heeft gelijk. Maar we geven het hem niet.

Heemskerk had een sterke levendige belangstelling en persoonlijke band met
het katholieke geloof. Deken Joosten was zijn persoonlijke vriend. Het
heeft hem de kracht gegeven gewoon door te gaan waar het normaal menselijk
gesproken al lang niet meer kon.

Willem Heemskerk was behalve hoofdingeland van het waterschap lid van tal
van verenigingen en commissies, en hij was docent op de bestuursacademie.
Ik verzorgde zijn website en hij gaf mij lessen in bestuurskunde op alle
vrije zaterdagen die er maar te vinden waren.

Hij promoveerde tot doctor in het waterrecht aan de universiteit van
Nijmegen. Hij zette zich in voor de verdediging van het grondwater,
de bergboeren-regeling
(schadevergoeding bij overstroming)
de
internationale waterverdragen en de bescherming van het Meinweggebied.

Hij overleefde tot op hoge leeftijd alle kritiek door te blijven werken
vanuit de underdog, steeds sterker tegen de verdrukking in naarmate men hem
onder de grond trachtte te drukken en te vernietigen.

Hij had een groot aantal goede vrienden die hem trouw bleven door dik en
dun in alle lagen van de bevolking.

Heemskerk is een mens van Limburg geweest die allerwegen en te allen tijde
al het respect verdient dat we kunnen opbrengen.

Voorgoed en een voorbeeld voor altijd.
                                                                                                                                                              
.

H eemskerk werkte zijn hele leven zoals hij het leven
als kleine jongen temidden van het oorlogsgeweld in Venlo
had leren kennen.

Zijn ouders en allen die hun en hem dierbaar waren duwden hem onophoudelijk
en onafgebroken in de goede richting
om te kunnen overleven.

Venlo had het niet makkelijk in de oorlog.
"Ga vlug daar en daarheen dan kan je nog wat
krijgen. Dan blijf je nog in leven,"
trokken zijn ouders hem aan de jas.

Heemskerk leefde en inspireerde iedereen
op die manier.

Met dat manuaal
in zijn hele leven.

Dat was het kenmerk van Heemskerk.
Na hem nooit meer vertoond.

Previous Home Next

___________________________________________________________________
Klik op de ikoontjes hierboven of op de bovenkop of de foto, voor de site-voorpag.
-- Twitter: --- Facebook:
Reacties: Mail: blog@juzonieuws.nl